Logo Rehasport Rehabilitace kontakty 602 777 701

 

NÁŠ TÝM

 

 

Mgr. Jitka Kobrová, Cert. MDT - registrovaný fyzioterapeut, lymfoterapeut

rehabilitace Jitka 2000xJitka Kobrová zaměřuje svou praxi převážně na práci s dospělými. Dětským klientům se věnuje až od staršího školního věku. Specializuje se na řešení obtíží funkčního charakteru a stavy poúrazové či pooperační. Často pracuje se sportovci v rámci rehabilitačního tréninku a funkční sportovní terapie. Její přístup k fyzioterapii je aktivní (pokud je to v souladu se situací klienta).

K diagnostice, terapii a prevenci poruch pohybového aparátu využívá Jitka Kobrová zejména Mechanické Diagnostiky a Terapie dle Robina McKenzieho ve které je autorizovaný specialista - certifikovaný terapeut. Dále metodiky cvičení ve vývojových řadách jako Akrální Koaktivační Terapie vycházející ze základních principů metody Roswithy Brunkow, Dynamickou Neuromuskulární Stabilizaci dle Koláře, funkční dynamickou stabilizaci čerpající z Australské školy, kinesiotaping, techniky myoskeletální medicíny aj.

Je certifikovaným lymfoterapeutem, věnuje se terapii lymfedému a jizvy (v kombinaci s lymfotapingem).

Ve své práci používá jako součást komplexní terapie kinesiotaping. Je možné se k ní objednat i na aplikaci kinesio tapu či konzultaci v této problematice. Od roku 2010 je školitelkou kurzů „Terapeutické využití Temtex tapu“, "Terapeutické využití tejpování v lymfologii" a od roku 2018 "Terapeutické využití TheraBandu". Je spoluautorkou knihy "Terapeutické využití tejpování" a autorkou knihy "Lymfotaping - terapeutické využití tejpování v lymfologii". Věnuje se i přednáškové činnosti na toto téma. Znalosti o kinesiotapingu získala na kurzech ve Velké Británii.

Volí empatický přístup k jednotlivci a pracuje v souladu s jeho cíli a potřebami. Často říká, že: „Ani ve fyzioterapie se nedějí zázraky." Proto je podstatné, aby klient nesl za vlastní léčbu odpovědnost. Toho dosáhneme zvláště tehdy, pokud se klient na terapii aktivně podílí. Z toho důvodu vybírám takové metodiky a techniky, které poskytují možnost autoterapie a nepěstují závislost klienta na terapeutovi. Klient tak získá nástroj, se kterým je schopen si pomoci sám ve chvílích obtíží, či ve smyslu prevence.“Bc. Tereza Hochmanová, DiS. - fyzioterapeut

Bc. Tereza Hochmanová, Dis.Svou praxi zaměřuje převážně na dospělé. Díky tomu, že její rodina je velice sportovně založená a její synové hrají hokej, řeší s úspěchem potíže pohybového aparátu i u dětí mladšího a staršího školního věku.

Tereza sbírala své profesní zkušenosti, jak na lůžkových odděleních nemocnic, tak na ambulantních rehabilitacích. V praxi věnuje velkou pozornost správné diagnostice, díky které pak volí kombinaci vhodných technik a metod pro efektivní řešení obtíží každému individuálně. Čerpá z dovedností získaných během studií a na odborných kurzech, v jejichž absolvování nadále pokračuje. Důkazem, že obor fyzioterapie Terezu opravdu baví, je i to, že ho vystudovala hned dvakrát – na vyšší odborné a následně na vysoké škole.

Externě spolupracuje jako fyzioterapeut se společností MultiSport, která se snaží firmám nabídnout velkou škálu volnočasových aktivit, při kterých si lidé kompenzují své profesní přetížení. Využívá zde nejen své odborné znalosti, ale i kladný vztah ke sportu.
Při práci uplatňuje empatický a individuální přístup, avšak zároveň klade důraz na aktivní účast pacienta v terapii.

K úlevě od akutních obtíží používá nejčastěji mobilizační a měkké techniky, v přesné diagnostice a cílené léčbě ji pomáhá mechanická diagnostika a terapie dle McKenzie. Pro řešení svalových dysbalancí a dalších poruch pohybového aparátu používá dynamickou neuromuskulární stabilizaci dle Koláře či senzomotorickou stimulaci. Jako doplněk a podporu fyzioterapeutických technik využívá tejpování kinesiologickými tejpy.


Bc. MICHAL LEŠÁK - fyzioterapeut

LešákMichal je sportovní fyzioterapeut. Jako bývalý ligový hráč házené má velmi pozitivní vztah ke sportu a právě k fyzioterapii sportovců. S Rehasportem spolupracuje externě - podílí se na zdravotnickém a fyzioterapeutickém zajištění sportovních akcí, kde využívá svoje zkušenosti s profesionálními sportovci. Jeho terapie je zaměřena převážně na dospělou klientelu, v rámci sportovní fyzioterapie však i na děti školního věku. Jinak jsou Michalovou doménou poúrazové, pooperační stavy, ale také neurologické potíže vyplývající z pooperačních stavů – periferní parézy. Terapii vede s aktivní, ale i pasivní účastí klienta, dle jeho stavu. Nejčastěji využívá metodiky PNF – Proprioceptivní neuromuskulární facilitaci, Senzomotorickou stimulaci a Akrální Koaktivační Terapii. U vertebrogenních pacientů využívá i Mechanické Diagnostiky a Terapie dle McKenzie. Jako doplněk terapeutických postupů využivá kinesiotaping, fixační taping a myofasciální techniky.